ค่าบริการ

 • ไร่ที่ 1-71 เหมา 3000 บาท
 • ไร่ที่ 71-200 ไร่ละ 30 บาท
 • ไร่ที่ 201-500 ไร่ละ 20 บาท
 • ไร่ที่ 501 ขึ้นไป ไร่ละ 10 บาท
 • ฟรีค่าเดินทางภายใน 100 km จากกรุงเทพ ฯ เกินจากนั้นคิดกิโลเมตรละ 6 บาท

สิ่งที่จะได้

 1. Orthophoto (ภาพถ่ายรวมความละเอียดสูง 5cm/pixel)
 2. Surface Model
 3. Point Cloud + Texture Model (โมเดล 3 มิติ)
 4. รูปถ่ายย่อย (ภาพก่อนนำไปทำ Orthophoto)
 5. Quality Report

ระยะเวลาทำงาน

 • เฉลี่ยประมาณ 1 วันต่อ 100 ไร่
 • ถ่ายรูปได้ 500 ไร่ต่อวัน

ขั้นตอนการรับบริการ

 • แจ้งตำแหน่งที่ดิน หรือรูปถ่ายฉโนดเพื่อตรวจสอบพื้นที่
 • นัดหมายการบินและวางมัดจำ 20%
 • ทำการบินและชำระเพิ่ม 30%
 • ประมวลผลภาพถ่าย
 • ตรวจสอบงานและชำระเงินที่เหลือ 50%
 • รับไฟล์งาน