คู่มือการใช้ API

ระบบ KOBBank ของเรา Provide API ให้สอง endpoints ดังระบุดังนี้

POST /api/transfer

API นี้จะดึงรายการธุรกรรมที่ยังไม่ได้รับการยืนยีนของบัญชีที่ระบุใน bank_acc ทั้งหมด และยอดเงินในบัญชีดังกล่าวส่งให้กับระบบที่เรียก API

Request Header

Header name Value
Content-Type application/json

Request JSON Payload

{ "key": "APISECRET ตอนติดตั้ง", "bank_acc": "BANKCODE_1234567890" }

ตัวอย่าง Response

{ "bank_acc": [ { "acc_number": "BANKCODE_1234567890", "acc_balance": "1688.88" } ], "data": [ { "tx_id": "21c6df99fbcde34a42d0fb5c36643f64", "channel": "DUMMY BRANCH", "value": "1124.7", "transferer": "", "detail": "Cheque/Money Transfer NB (MCL07411)", "transfer_date": "2020-11-21 01:46:34" }, { "tx_id": "0210747b6c27bc244f3fc6afa4443720", "channel": "Moblie", "value": "900", "transferer": "***418163*", "detail": "Cheque/Money Transfer NB (K PLUS)", "transfer_date": "2020-11-21 12:52:40" } ], "status": 200, "message": "success" }

POST /api/confirm

API นี้จะตรวจหา Transaction ที่ระบุตาม tx_id และ bank_acc ที่ ไม่ยืนยัน เพื่อทำการปรับสถานะเป็น ยืนยัน โดยอาจจะระบุ remark ใน Payload เพื่อให้ระบบบันทึกข้อความตามที่ต้องการให้ก็ได้ (หากไม่ระบุ ระบบจะกรอก confirmed ให้)

Request Header

Header name Value
Content-Type application/json

Request JSON Payload

{ "key": "APISECRET ตอนติดตั้ง", "tx_id": "21c6df99fbcde34a42d0fb5c36643f64", "bank_acc": "BANKCODE_1234567890" }

ตัวอย่าง Response

{ "status": 200, "message": "success" }

ค่าอ้างอิง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นค่าที่ระบบใช้งานโดยมาตรฐาน

BANKCODE

ความหมาย: รหัสแทนชื่อธนาคาร

รายการที่สามารถใช้งานได้

รหัส ความหมาย
bay ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
bbl ธนาคารกรุงเทพ
kbank ธนาคารกสิกรไทย
ktb ธนาคารกรุงไทย
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
tmb ธนาคารทหารไทย

ตัวอย่าง

BANKCODE_1234567890 => ktb_1234567890